Det blir Ordinær Generalforsamling 12.mars kl16.15
Stad: Aud B i Auditoriefløien .

Saker til dagsorden må vere det noværande styret i hende seinest ei veke før generalforsamling (sendast til hege.erdal student.uib.no)

Foreløpig dagsorden:

1.Val av ordstyrar og referent
2.Godkjenning av innkalling
3.Godkjenning av dagsorden
4.Godkjenning av forrige referat (vedlegg)
5.Årsmelding
6.Regnskap og budsjett
7.Andre førehandsmeldte saker
8.Val av styremedlemmer
9.Val av økonomiansvarleg